“Ruhybelent diýar” hususy kärhanasy

“Ruhybelent diýar” hususy kärhanasy

“Ruhybelent diýar” hususy kärhanasy

hero

“Ruhybelent diýar” hususy kärhanasy

Ýükleri transport-ekspedisiýalaşdyrmak, sertifikatlaşdyrmak, gümrük taýdan resmileşdirmek hyzmatdaşlygy hödürleýär we işiňiz üçin import / eksport transportlaşdyrma amallaryny optimizirlemäge taýýardyrys. Biziň hünärmenlerimiz ýükleri gümrük taýdan resmileşdirmekde, sertifikatlaşdyrmakda, transport-ekspedisiýalaşdyrmakda amatly we gysga wagtyndan ýerine ýetirip hemde çykdajylaryny azaltmak üçin iň täsirli shemalary durmuşa geçirýärler. Hereket edýän kanunçylygyň çäginde import / eksporty guramak üçin hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýäris.

"Ruhybelent diýar" hususy kärhanasynyň topary

Gümrük taýdan resmileşdirmekde, sertifikatlaşdyrmakda enjamlaryň aşakdaky sanaw harytlaryny kepillendirmekde we resminamalary taýýarlamakda uly tejribesi bardyr:

• ýangyn-tehniki enjamlary, telekommunikasiýa enjamlary;

• derman önümçiligi üçin enjamlary, ölçeýjiler enjamlary, elektrik enjamlary, lukmançylyk enjamlary;

• inženerçilik enjamlary, barlaghana enjamlary, senagat enjamlary;

• refrijerator enjamlary, sowadyjy enjamlary, nasos enjamlary, kompressor enjamlary;

• şemalladyş-wakuum enjamlary, howa ulgamlar enjamlary, awtomatlaşdyryş-gaplaýyş liniýalary we ş.m.

hero
hero
Gümrük dellallary işiniň şahadatnamasy
hero
Ýük daşamak ygtyýarnamasy
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery

Biziň üstünliklerimiz we hyzmatlarymyz:

Islendik görnüşli ýük daşamak, ekspedisiýalaşdyrmak;

Eksport, import iberişleri resmilesdirmek;

Gerekli resminamalary hasaba almak (CMR, TTN, CARNET TIR we beýlekiler);

Ýükleri gümrük taýdan resmileşdirmek prosesinde döräp çykýan islendik çylşyrymly meseleleri we ýagdaýlary çözmek;

Ýükleriň ähli görnüşlerini doly gümrük taýdan resmileşdirmek;

Import, eksport, gaýtadan import, gaýtadan eksport, wagtlaýyn import we wagtlaýyn eksport, maslahat beriş;

Gümrük taýdan resmileşdirmegiň möhüm meseleleri boýunça maslahatlaşmak;

Kodlaryň takyk kesgitlemesi (TNVED), çykdaýjylary hasaplamak, iş shemasyny işläp düzmek;

Öňünden deklarasiýany doldurmak (PD / PP);)

“Türkmenstandartlary” D G (TDS) degişli hyzmatlar bermek:

  • Her dürli sertifikatlary almak;
  • Iş ýerlerini attestasiýalaşdyrmak;
  • Işgärler üçin geçirilýän howpsuzlyk okuwynda ýardam bermek;

Tohum barlag edarasyna degişli önümleri sertifikatlaşdyrmak;

Weterinariýa hyzmaty bilen baglanyşykly önümleri sertifikatlaşdyrmak;

Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezi edarasyna degisli harytlary sertifikatlaşdyrmak;

Türkmenistanda we Türkmenistandan daşarda ölçeg gurallaryny barlamak, kalibrlemek;

Ölçeg gurallaryny döwlet reestr sanawyna girizmek;

Daşary ýurt döwletleriniň tehniki resminamasyny (GOST) Döwlet reestr sanawyna girizmek;

Düzgünleşdiriji we tehniki resminamalary (GOST) işläp taýýarlamak;

Birža şertnamalarynyň ähli görnüşlerini hasaba almak;

Daşary ýurtly we ýerli kompaniýalar üçin gerekli önümleri (harytlary) satyn almak, tölegini tölemek, resminamalaryny resmileşdirmek, ahyrky nokada eltip bermek ýaly işleri guramak;

Sertifikatlaşdyrmak we gümrük taýdan resmileşdirmek hyzmatlarynyň bahalary:

Sertifikasiýa hyzmatlary

Gümrük taýdan resmileşdirmek

Işgärler ştaty

Biziň ştatymyzyň hünärmenleri gümrük, serifikasiýa we transportirowka degişli edaralarynda kanunçylygynyň üýtgeşmelerine yzygiderli gözegçilik edýärler we elmydama olardan habarly. Şol sebäpli, ýük eýeleri üçin harytlary gümrük taýdan amatly bahalarda resmileşdirip biljekdigimize doly ynanýarys we özüne çekiji we kesgitlenen bahalar biziň bilen hyzmatdaşlyk üçin bonus bolar!

team

Nurseýidowa Saida

Tender menejeri

team

Grigorýan Arsen

Birža hünärmeni

team

Losewa Irina

Baş hasapçy

team

Baýramowa Elena

Gümrük dellaly

team

Halyýew Mekan

Gümrük dellaly

team

Babaýew Serdar

Gümrük dellaly

team

Goşaýewa Şirin

Ekspeditor (Logist)

team

Ýegendurdyýewa Dunýagozel

Ekspeditor (Logist)

team

Nuryýew Ýazmuhammet

Sertifikasiýa we Zähmeti goramak boýunça ekspert

team

Gurbangeldiýewa Dünýägözel

Sertifikasiýa we Zähmeti goramak boýunça ekspert

Ammarlarymyz

gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery

Müşderilerimiz:

“PO Vozrozhdenie” paýdarlar jemgyýetiniň Türkmenistandaky şahamçasy

“Clariant” (RUS) LLC kompaniýasy

“Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanayi we Ticaret Anonim Şirketi” kompaniýasy

“Yokogawa Electric Korporasiýasy”

"ITS Testing Service UK LTD" kompaniýasynyň şahamçasy

“AG MELKO Elewator Türkmenistan” hojalyk jemgyýeti

“Novocorp Import LLP” kompaniýasy

“Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugynyň Etalon merkezi

Türkmen kärhanalar we hususy telekeçiler

Адрес

2721 G.Kulyýew köç, jaý 20, ofis №9,
3-gat, «TAJIR» binasy

www.ruhybelentdiyar.com

EMAIL

ruhybelentdiyar@gmail.com
ruhybelentdiyar@mail.ru

Телефоны:

+99312754459, +99365834217

+99365531815, +99365028106

Gaýry aragatnaşyk